Zamówienia na pracę pracowników tymczasowych

Program Studio HR.net to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. System przeznaczony jest do obsługi agencji pracy tymczasowej zajmującej się oddelegowywaniem pracowników do pracy najczęściej za granicą. Pozycje szczegółowe zakładki DOKUMENTY wyświetlają na liście rozwijanej dostęp do dokumentów ofert i dokumentów zamówienia. Po wywołaniu menu DOKUMENTY / NOWE ZAMÓWIENIA pojawi się okno dopisania nowego zamówienia.
Czytaj więcej »

Reklamy

enova Kadry Płace

Moduł Kadry Płace systemu ERP enova skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia.
Czytaj więcej »

Lista osób wprowadzonych do systemu enova

W pozycji Kadry i płace | Kadry przechowywana jest pełna informacja o danych personalnych zatrudnianych pracowników i zleceniobiorców, o ich rodzinach, o zatrudnieniu (etat, umowy zlecenia). Odnotowane zmiany w gromadzonych danych automatycznie tworzą historię zatrudnienia pracownika. Listę pracowników wyświetlamy poprzez wywołanie z menu programu Kadry i płace | Kadry | Pracownicy.
Szybkiego wyszukania pracownika można dokonać poprzez wpisanie pierwszej litery nazwiska.
Ze względu na aktualny charakter zatrudnienia informacja o zatrudnionych osobach wyświetlana jest na listach:
Czytaj więcej »

enova Księga Handlowa

Księga Handlowa przeznaczona jest do ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji oraz sprawozdań bieżących i okresowych. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które ma im usprawnić codzienną pracę, a także zamykanie miesiąca i roku obrachunkowego. 

Czytaj więcej »

enova Księga Inwentarzowa

Księga Inwentarzowa pozwala na pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł generuje zarówno aktualny plan amortyzacji, jak i plan amortyzacji na dowolny dzień. Oprócz środków trwałych program ewidencjonuje wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały), które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania. Program obsługuje liniową, degresywną i jednorazową amortyzację oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji. Przy zastosowaniu degresywnej metody amortyzacji automatycznie stwierdza, od którego momentu raty amortyzacyjne powinny być liczone za pomocą algorytmu liniowego. 

Czytaj więcej »

enova CRM

Funkcjonalność oferowana przez moduł CRM (ang. Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami) w systemie enova wykracza poza powszechne rozumienie tego pojęcia. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł oferuje również obsługę zleceń serwisowych i wypożyczalni. W rozszerzonej wersji złotej pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności oraz projektów CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie działania programu do potrzeb firmy. Wersja złota udostępnia także funkcję kampanii CRM.

Czytaj więcej »