ENOVA 2011

ENOVA 2011 – Zmiany w systemie związane z nowelizacją ustaw okołobudżetowych na rok 2011 – ENOVA wersja 7.6

zmiany vat 2011 enova nowa wersja oprogramowania aktualizacja pkwiu

Na początku grudnia 2010 roku mamy do czynienia z kilkoma różnymi nowelizacjami ustawy o VAT i przepisów wykonawczych, które są na różnych etapach procesu legislacyjnego.

  • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa ta podpisana przez Prezydenta RP oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Główne zmiany wprowadzane ta ustawą dotyczą dostosowania przepisów ustawy o VAT do nomenklatury oraz symboli statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.
  • Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (która również oczekuje na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw. W ustawie tej sporo miejsca poświęcono ustawie o VAT. Podstawową proponowaną zmianą jest podwyższenie stawek VAT o jeden punkt procentowy, tj. z 7% do 8% oraz z 22% do 23%. Równocześnie ma wejść w życie załącznik do ustawy zawierający wykaz towarów objętych stawką 5%, w którym znajdą się przede wszystkim towary objęte dotychczas stawką 3%, oraz część podstawowych produktów żywnościowych, które obecnie opodatkowane są według stawki 7%.
  • Projekt z dnia 14 października 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. ;
  • Projekt z dnia 15 listopada 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym wprowadzającej nowe regulacje w zakresie odliczeń podatku VAT przy zakupie samochodów i paliwa do tych samochodów.
  • Projekt z dnia 30 listopada 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
  • Projekt z dnia 25 listopada 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług.

Zmiany te powodują konieczność dostosowania systemów informatycznych do nowych przepisów. Wszystkie opisane w niniejszym dokumencie zmiany w systemie enova oparte są o obowiązujący stan prawny z uwzględnieniem projektów ustaw i rozporządzeń obowiązujących na dzień publikacji wersji enova 7.6.

Faktury zaliczkowe

Jeżeli chodzi o faktury zaliczkowe, to przepis mówi, iż Zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności,
która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość
lub część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, nie powoduje zmiany wysokości
opodatkowania całości lub części należności, otrzymanej przed dniem zmiany stawki podatku.
Co za tym jeżeli zaliczka zostanie przyjęta przed 1 stycznia 2011 r. to należy zastosować do niej starą stawkę.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT jeżeli przed wydaniem towaru lub
wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek,
ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość
należności od nabywcy.


Magazyn logistyczny

Zmiana klasyfikacji PKWiU

Od stycznia 2011 r. wprowadzone zostaną również zmiany w odniesieniu do obowiązującej Polskiej
Klasyfikacji Towarów i Usług. Przepisy ustaw regulujących podatki dochodowe będą odwoływały się do
nowej klasyfikacji statystycznej z 2008 r., a nie jak dotychczas do klasyfikacji z 1997 r. Celem zmian jest
przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., bez
merytorycznej zmiany przepisów podatkowych,jak również pełniejsze wypełnienie wymogów dyrektyw
unijnych.
Rozporządzenie wprowadzające nową PKWiU z 2008 r. weszło w życie 1 stycznia 2009 r. Jednak do celów
opodatkowania PIT, CIT, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej utrzymana
została PKWiU z 1997 r. Można ją jednak stosować tylko do końca 2010 roku.


Magazyn logistyczny

Fakturowanie usług ciągłych

Kolejną istotną kwestią jest rozliczenie VAT od dostaw i usług, które świadczone są cyklicznie i nie zakończą
się przed końcem roku. Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki umowne dostawy po to, żeby móc
określić dokładnie moment przejścia prawa do rozporządzania towarem na nabywcę, jak też by móc
odpowiednio zafakturować usługę świadczoną w sposób ciągły w starym jak i w nowym roku. Usługi
zrealizowane w nowym roku będą bowiem opodatkowane według nowych, wyższych stawek. W przypadku
świadczenia zaś usług na przełomie roku 2010 i 2011 (np. usługa świadczona w cyklu miesięcznym od 15
grudnia 2010 do 14 stycznia 2011), zakładając że zmiana stawki VAT nastąpi 1 stycznia 2011, w stosunku do
części usługi wykonanej w starym roku trzeba będzie zastosować starą stawkę, natomiast do części usługi
wykonanej w nowym roku już nową wyższą stawkę VAT.


Magazyn logistyczny

Reklamy